وضعیت سرورها

شاه سرور

آموزش
شاه سرور میزبانی ماندگار و روبه گسترش

پایداری و آپتایم سرویس های ما تضمین شده اند، این یک واقعیت است و برای مشتریانمان ثابت شده است ..

نشانه فعال به این معنی است که سرور آنلاین میباشد وضعیت فعال

نشانه معلقبه این معنی است که سرور مشکل فنی دارد و یا درحال بروزرسانی میباشد وضعیت معلق

نشانه غیرفعالبه این معنی است که سرور به صورت موقت غیرفعال میباشد وضعیفت غیرفعال

سرور آلمان
ShahServerSun Feb 17 22:00:48 UTC 2019

وضعیت سرور لحظه به لحظه درحال بروزرسانی میباشد

Sun Feb 17 22:00:48 UTC 2019| ip server : 94.130.125.210فعال